เลื่อนลง
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
แจ้งการเผยแพร่สรุปประเด็นสำคัญในคำถามและคำตอบจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 อนุมัติงบการเงินและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาส 1/2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์
การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563
แจ้งการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และการจัดประชุมสามัญผู๋ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563
แจ้งรายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อมตะซัมมิทโกรท