เลื่อนลง
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
แจ้งการลดทุนชำระแล้วครั้งที่ 6 และการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท (AMATAR)
การเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ผ่านช่องทางการสื่อสารในลักษณะของการสื่อสารสองทาง
งบการเงินรายปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 อนุมัติงบการเงินและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาส 3/2566
ขอเชิญผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2567 ล่วงหน้า