เลื่อนลง
รายงานประจำปี 2566

รายงานประจำปี 2566

รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-REIT ปี 2565

รายงานประจำปี 2564

แบบ 56-REIT ปี 2564

รายงานประจำปี 2563

แบบ 56-REIT ปี 2563

รายงานประจำปี 2562

แบบ 56-REIT ปี 2562

รายงานประจำปี 2561

แบบ 56-REIT ปี 2561

รายงานประจำปี 2560

แบบ 56-REIT ปี 2560

รายงานประจำปี 2559

แบบ 56-REIT ปี 2559

รายงานประจำปี 2558

แบบ 56-REIT ปี 2558