เลื่อนลง
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 อนุมัติงบการเงินและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาส 2/2564
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 อนุมัติงบการเงินและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาส 1/2564
แจ้งการเผยแพร่สรุปประเด็นสำคัญในคำถามและคำตอบจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564