เลื่อนลง
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 อนุมัติงบการเงินและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาส 2/2566
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 อนุมัติงบการเงินและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาส 1/2566
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)