เลื่อนลง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“ทรัสตี”) เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติทรัสต์และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

สรุปข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ

ชื่อบริษัท:

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท:

0105535048487

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท:

18 มีนาคม 2535

ที่ตั้งของบริษัท:
เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์:

+66 2 673 3888

ทุนจดทะเบียน:

135,771,370.00 บาท

(หุ้นสามัญจำนวน 27,154,274 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท)