เลื่อนลง
วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ/หน่วย มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
30 มิ.ย. 2565 9.9710 3,568,550,179.68
31 มี.ค. 2565 9.9537 3,562,349,555.88