เลื่อนลง
วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ/หน่วย มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
31 ธ.ค. 2566 9.8440 3,523,082,159.80
30 ก.ย. 2566 9.9314 3,554,355,624.79
30 มิ.ย. 2566 9.9109 3,547,021,800.83
31 มี.ค. 2566 9.8961 3,541,735,867.51