เลื่อนลง
วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ/หน่วย มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
31 ธ.ค. 2565 9.8707 3,532,624,091.07
30 ก.ย. 2565 9.9915 3,575,879,403.85
30 มิ.ย. 2565 9.9710 3,568,550,179.68
31 มี.ค. 2565 9.9537 3,562,349,555.88