เลื่อนลง
วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ/หน่วย มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
31 ธ.ค. 2564 9.9371 3,556,412,084.00
30 ก.ย. 2564 10.1004 3,614,838,485.25
30 มิ.ย. 2564 10.0871 3,610,080,724.09
31 มี.ค. 2564 10.0771 3,606,509,744.94