เลื่อนลง
วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ/หน่วย มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
30 มิ.ย. 2564 10.0871 3,610,080,724.09
31 มี.ค. 2564 10.0771 3,606,509,744.94