เลื่อนลง
กองทรัสต์มีนโนบายจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบ (90) ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี และจะจ่ายไม่เกินสี่ (4) ครั้งต่อรอบปีบัญชี

การจ่ายผลตอบแทน

รอบการดำเนินงาน เงินปันผล (บาทต่อหน่วย) วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่าย
01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 0.160 23 ส.ค. 2566 14 ก.ย. 2566
01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 0.160 24 พ.ค. 2566 13 มิ.ย. 2566

การจ่ายเงินลดทุน

วันที่กรรมการมีมติ เงินลดทุน (บาทต่อหุ้น) วันปิดสมุดทะเบียน วันที่จ่าย
13 ก.พ. 2566 0.120 28 ก.พ. 2566 20 มี.ค. 2566
11 ก.พ. 2565 0.155 1 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2565
15 ก.พ. 2564 0.160 2 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2564
14 ก.พ. 2562 0.110 6 มี.ค. 2562 28 มี.ค. 2562
17 ก.พ. 2560 0.170 10 มี.ค. 2560 28 มี.ค. 2560