เลื่อนลง
กองทรัสต์มีนโนบายจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบ (90) ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี และจะจ่ายไม่เกินสี่ (4) ครั้งต่อรอบปีบัญชี

การจ่ายผลตอบแทน

รอบการดำเนินงาน เงินปันผล (บาทต่อหน่วย) วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่าย
01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 0.066 27 ก.พ. 2567 22 มี.ค. 2567
01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 0.160 24 พ.ย. 2566 15 ธ.ค. 2566
01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 0.160 23 ส.ค. 2566 14 ก.ย. 2566
01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 0.160 24 พ.ค. 2566 13 มิ.ย. 2566

การจ่ายเงินลดทุน

วันที่กรรมการมีมติ เงินลดทุน (บาทต่อหุ้น) วันปิดสมุดทะเบียน วันที่จ่าย
14 ก.พ. 2567 0.114 28 ก.พ. 2567 22 มี.ค. 2567
13 ก.พ. 2566 0.120 28 ก.พ. 2566 20 มี.ค. 2566
11 ก.พ. 2565 0.155 1 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2565
15 ก.พ. 2564 0.160 2 มี.ค. 2564 22 มี.ค. 2564
14 ก.พ. 2562 0.110 6 มี.ค. 2562 28 มี.ค. 2562
17 ก.พ. 2560 0.170 10 มี.ค. 2560 28 มี.ค. 2560