เลื่อนลง
ชื่อกองทรัสต์:

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท

ชื่อย่อ:

AMATAR

ทุนจดทะเบียน:

3,282,209,190 บาท

ทุนชำระแล้ว:

3,282,209,190 บาท

มูลค่าที่ตราไว้

9.171 บาท

อายุทรัสต์

ทรัสต์ไม่กำหนดอายุ

ประเภทหน่วยทรัสต์

ไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์
บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 02 792 0089

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด
700 หมู่ 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : 038 939 007

โทรสาร : 038 939 001

ทรัสตี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02 673 3999

โทรสาร : 02 673 7809

ผู้สอบบัญชี
นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
193/136-137 อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02 264 9090

โทรสาร : 02 264 0789