เลื่อนลง

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงานพร้อมสำนักงาน จำนวน 25 หลัง

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน 63 หลัง