เลื่อนลง
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
การเชิญชวนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2564
แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 อนุมัติงบการเงินและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาส 3/2563
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 อนุมัติงบการเงินและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาส 2/2563
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)