เลื่อนลง
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 อนุมัติงบการเงินและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาส 1/2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 ขึ้นเว็บไซต์ของกองทรัสต์
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ AMATAR