เลื่อนลง
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 อนุมัติงบการเงินและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาส 1/2564
แจ้งการเผยแพร่สรุปประเด็นสำคัญในคำถามและคำตอบจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564
แจ้งส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ AMATAR
แจ้งการลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรทครั้งที่ 3