• 16 กุมภาพันธ์ 2559
  แจ้งกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2559 (แก้ไข)
 • 16 กุมภาพันธ์ 2559
  แจ้งกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2559
 • 16 กุมภาพันธ์ 2559
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1) (แก้ไข)
 • 16 กุมภาพันธ์ 2559
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
 • 12 กุมภาพันธ์ 2559
  รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
 • 31 ธันวาคม 2558
  งบการเงินรายปี 2558
 • 12 พฤศจิกายน 2558
  มติประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติงบการเงินและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน (แก้ไข:Template)
 • 10 พฤศจิกายน 2558
  มติประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติงบการเงินและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน (แก้ไข:Template)
 • 09 พฤศจิกายน 2558
  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
 • 09 พฤศจิกายน 2558
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
 • 09 พฤศจิกายน 2558
  แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 อนุมัติงบการเงินและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
 • 09 พฤศจิกายน 2558
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
 • 09 พฤศจิกายน 2558
  รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
 • 01 ตุลาคม 2558
  แจ้งการเปลี่ยนแปลงบุคลากรฝ่ายกำกับตรวจสอบบริหารและการจัดการความเสี่ยง
 • 11 สิงหาคม 2558
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
 • 11 สิงหาคม 2558
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
 • 11 สิงหาคม 2558
  รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
 • 11 สิงหาคม 2558
  แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 อนุมัติงบการเงินและงดจ่ายปันผลประจำไตรมาส 2/2558
 • 02 กรกฎาคม 2558
  สรุปสาระสำคัญของการลงทุนครั้งแรกของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท
 • 30 มิถุนายน 2558
  แจ้งกำหนดการเผยแพร่งบการเงิน มูลค่าทรัพย์สิน และการจ่ายเงินปันผล