เลื่อนลง
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
25 เมษายน 2566 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)