เลื่อนลง
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
09 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (งด) เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทได้ดำเนินการส่งข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์แทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564