เลื่อนลง
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
26 เมษายน 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)