เลื่อนลง
การเผยแพร่การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์
การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563
แจ้งการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และการจัดประชุมสามัญผู๋ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563
แจ้งรายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อมตะซัมมิทโกรท
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)