เลื่อนลง
2022.01.20 ASRM 22-006 แจ้งรายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์-SET
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 อนุมัติงบการเงินและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาส 3/2564
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
การเชิญชวนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2565
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 อนุมัติงบการเงินและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาส 2/2564
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)