เลื่อนลง
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท (AMATAR)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 อนุมัติงบการเงินและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาส 1/2567
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
แจ้งการเผยแพร่หนังสือแจ้งสรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบจากการเปิดช่องทางให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานประจำปี 2566 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท (AMATAR)
แจ้งการสื่อสารสองทาง (Two - way communication) ในรูปแบบการส่งรายงานการดำเนินงานประจำปี 2566 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท (AMATAR)
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ AMATAR
แจ้งการลดทุนชำระแล้วของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรทครั้งที่ 6
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน