• 13 พฤษภาคม 2564
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
 • 13 พฤษภาคม 2564
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
 • 13 พฤษภาคม 2564
  รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
 • 13 พฤษภาคม 2564
  แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 อนุมัติงบการเงินและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาส 1/2564
 • 10 พฤษภาคม 2564
  แจ้งการเผยแพร่สรุปประเด็นสำคัญในคำถามและคำตอบจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564
 • 09 เมษายน 2564
  แจ้งส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์
 • 26 มีนาคม 2564
  การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ AMATAR
 • 23 มีนาคม 2564
  แจ้งการลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรทครั้งที่ 3
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564
  การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทรัสต์ (AMATAR) ประจำปี 2564 ภายใต้ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก้ไข
 • 15 กุมภาพันธ์ 2564
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
 • 15 กุมภาพันธ์ 2564
  สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
 • 15 กุมภาพันธ์ 2564
  งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
 • 15 กุมภาพันธ์ 2564
  การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท (AMATAR) ประจำปี 2564 ภายใต้ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • 15 กุมภาพันธ์ 2564
  แจ้งงดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับไตรมาส 4 ปี 2563 และการลดทุนชำระแล้วครั้งที่ 3 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท (AMATAR)
 • 15 กุมภาพันธ์ 2564
  แจ้งรายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อมตะซัมมิทโกรท
 • 15 กุมภาพันธ์ 2564
  รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
 • 12 มกราคม 2564
  การเชิญชวนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2564
 • 11 พฤศจิกายน 2563
  แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 อนุมัติงบการเงินและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาส 3/2563
 • 11 พฤศจิกายน 2563
  รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
 • 11 พฤศจิกายน 2563
  สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)