เลื่อนลง

การเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2564

เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2564
รายงานข้อมูลและผลการดำเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะ ซัมมิทโกรท (AMATAR)