เลื่อนลง

รายงานการดำเนินงาน ประจำปี 2566

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการดำเนินงาน 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของกองทรัสต์ประจำปี 2566 (สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบฟอร์มนำส่งคำถามสำหรับรายงานการดำเนินงานของกองทรัสต์ประจำปี 2566

การเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2567

เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2567
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2567