เลื่อนลง

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ 2566

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แบบฟอร์มลงทะเบียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายชื่อกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หนังสือมอบฉันทะ
- แบบ ก. มอบให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ
- แบบ ข. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยทรัสต์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 การขอรับรายงานประจำปี 2565 (Annual Report)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Personal Data Protection Policy)

การเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2566

เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2566