เลื่อนลง
แจ้งการลดทุนชำระแล้วของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรทครั้งที่ 5
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของกองทรัสต์
แจ้งการลดทุนชำระครั้งที่ 5 การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท เพิ่มเติม
แจ้งการลดทุนชำระครั้งที่ 5 การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2566 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท
งบการเงินรายปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
แจ้งรายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 อนุมัติงบการเงินและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาส 3/2565