เลื่อนลง
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์
แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท (AMATAR) แก้ไข
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ AMATAR
แจ้งการลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรทครั้งที่ 4
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
แจ้งงดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับไตรมาส 4 ปี 2564 การลดทุนชำระแล้วครั้งที่ 4 และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท (AMATAR)
งบการเงินรายปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
2022.01.20 ASRM 22-006 แจ้งรายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์-SET
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 อนุมัติงบการเงินและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาส 3/2564