เลื่อนลง
แจ้งส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ AMATAR
แจ้งการลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรทครั้งที่ 3
การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทรัสต์ (AMATAR) ประจำปี 2564 ภายใต้ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก้ไข
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท (AMATAR) ประจำปี 2564 ภายใต้ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แจ้งงดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับไตรมาส 4 ปี 2563 และการลดทุนชำระแล้วครั้งที่ 3 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท (AMATAR)
แจ้งรายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อมตะซัมมิทโกรท