เลื่อนลง
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
แจ้งรายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 อนุมัติงบการเงินและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาส 3/2565
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
การเชิญชวนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2566
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)