เลื่อนลง
แจ้งกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท
แจ้งรายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อมตะซัมมิทโกรท
แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561 ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 อนุมัติงบการเงินและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาส 3/2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)