เลื่อนลง
แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 อนุมัติงบการเงินและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาส 1/2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561 ขึ้นเว็บไซต์ของกองทรัสต์
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2561 ทางเว็บไซด์ของกองทรัสต์
แจ้งกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561 ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท (แก้ไข)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)(แก้ไข)
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)