เลื่อนลง
แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 อนุมัติงบการเงินและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาส 2/2560
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 อนุมัติงบการเงินและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาส 1/2560 (แก้ไข Template)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 อนุมัติงบการเงินและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาส 1/2560
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
การจัดทำรายงานประชุมสามัญผู้ถือหน่วยขึ้นเว็บไซด์ของบริษัท
แจ้งการลาออกและการเปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่บริหารของผู้จัดการกองทรัสต์ฯ
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560