เลื่อนลง
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 อนุมัติงบการเงินและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาส 2/2561
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 อนุมัติงบการเงินและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาส 1/2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561 ขึ้นเว็บไซต์ของกองทรัสต์
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2561 ทางเว็บไซด์ของกองทรัสต์