เลื่อนลง
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
การจัดทำรายงานประชุมสามัญผู้ถือหน่วยขึ้นเว็บไซด์ของบริษัท
แจ้งการลาออกและการเปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่บริหารของผู้จัดการกองทรัสต์ฯ
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "AMATAR"
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซด์ขอลบริษัท
แจ้งการลดทุนชำระแล้ว ครั้งที่ 1
แจ้งแก้ไข้วาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560 ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท (แก้ไข)
แจ้งแก้ไข้วาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560 ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท
แจ้งการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท(แก้ไข)