เลื่อนลง
แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 อนุมัติงบการเงินและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาส 2/2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 อนุมัติงบการเงินและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาส 1/2559
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
การจัดทำรายงานประชุมสามัญผู้ถือหน่วยขึ้นเว็บไซด์ของบริษัท
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2559
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซด์ของบริษัท และสถานที่จัดประชุม