เลื่อนลง
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 อนุมัติงบการเงินและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาส 1/2559
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
การจัดทำรายงานประชุมสามัญผู้ถือหน่วยขึ้นเว็บไซด์ของบริษัท
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2559
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซด์ของบริษัท และสถานที่จัดประชุม
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
แจ้งกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2559 (แก้ไขเนื้อหาไฟล์ PDF)