เลื่อนลง
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
แจ้งการเปลี่ยนแปลงบุคลากรฝ่ายกำกับตรวจสอบบริหารและการจัดการความเสี่ยง
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 อนุมัติงบการเงินและงดจ่ายปันผลประจำไตรมาส 2/2558
สรุปสาระสำคัญของการลงทุนครั้งแรกของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท
แจ้งกำหนดการเผยแพร่งบการเงิน มูลค่าทรัพย์สิน และการจ่ายเงินปันผล
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : AMATAR เริ่มซื้อขาย 30 มิถุนายน 2558