เลื่อนลง
แจ้งกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1) (แก้ไข)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
งบการเงินรายปี 2558
มติประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติงบการเงินและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน (แก้ไข:Template)
มติประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติงบการเงินและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน (แก้ไข:Template)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 อนุมัติงบการเงินและจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน