เลื่อนลง

นางสาวกานติมา เจริญไชยประเสริฐ

กรรมการ

ประเภทของกรรมการ

กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ, West Coast University
  • Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อบรมหลักสูตรสถาบันกรรมการไทย

  • Director Certification Program 108/2008
  • Company Secretary Program 32/2009

ตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน

  • 2017 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด
  • 2553 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด