เลื่อนลง

นายสรวล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

กรรมการ

ประเภทของกรรมการ

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Cleveland State University

อบรมหลักสูตรสถาบันกรรมการไทย

  • ปี 2563 Director Accreditation Program : DAP 168/2020
  • ปี 2563 หลักสูตรการบริหาร เศรษฐกิจสาธารณะ สาหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า

ตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน

  • ปี 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท อีทีเอส โฮดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
  • ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
  • ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ซีล เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • ปี 2552 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอ เมกเคอ จำกัด