เลื่อนลง

นายอภินันท์ ณ ระนอง

ประธานกรรมการ

ประเภทของกรรมการ

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อบรมหลักสูตรสถาบันกรรมการไทย

  • Director Accreditation Program: DAP 35/2005
  • Audit Committee Program: ACP 9/2005
  • Monitoring the System of Internal Control & Risk Management: MIR 2/2008

ตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน

  • ปี 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
  • ปี 2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
  • ปี 2541 – ปัจจุบัน ประธานบริหาร Terrene Intertrade Co., Ltd.