การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

การเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2564
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564
ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2564
ดาวน์โหลด
รายงานข้อมูลและผลการดำเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะ ซัมมิทโกรท (AMATAR)
ดาวน์โหลด
การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
รายงานข้อมูลและผลการดำเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะ ซัมมิทโกรท (AMATAR)
ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2559
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2559
ดาวน์โหลด