ผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 และได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558

บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ มีหน้าที่บริหารจัดการกองทรัสต์และทรัพย์สินของกองทรัสต์ ภายใต้ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์

ชื่อ บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
(Amata Summit Reit Management Company Limited)
เลขทะเบียนบริษัท 0105557048153
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 1 เมษายน 2557
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 5
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-792-0089
โทรสาร 02-318-1096
อีเมลล์ ir@amantareit.com
เว็บไซต์ www.amatareit.com
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
(หุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)
ลักษณะและขอบเขตการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์(REIT Manager)
รายชื่อกรรมการ
1. นายอภินันท์ณ ระนอง ประธานกรรมการและกรรมการ
2. นายสรวล สนิทวงศ์ณ อยุธยา กรรมการอิสระ
3. นางสาวกานติมา เจริญไชยประเสริฐ กรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ 2 ท่านลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม