รายละเอียดทรัพย์สิน

รายละเอียดทรัพย์สิน

กองทรัสต์เข้าลงทุนในที่ดินและอาคารโรงงานของบริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด (“อมตะ ซัมมิท” หรือ “ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์”) ประกอบด้วยอาคารโรงงาน จำนวน 88 อาคาร รวมเป็นพื้นที่ปล่อยเช่าประมาณ 160,586.52 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ เนื้อที่ทั้งหมดจำนวน 224 ไร่ 1 งาน 82.1 ตารางวา ได้แก่

ประเภทการลงทุน ที่ตั้งทรัพย์สิน เนื้อที่ดิน พื้นที่ให้เช่ารวม
(ตารางเมตร)
รวม
(จำนวนอาคารโรงงาน)
1. กรรมสิทธิ์สมบูรณ์ (Freehold) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

61-2-85 ไร่

48,408

25
2. สิทธิการเช่า 30 ปี (Leasehold)

153-3-49 ไร่

105,516.02 60
3.สิทธิการเช่า 30 ปี (Leasehold) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง 8-3-48.1 ไร่ 6,662.50 3
รวม 224-1-82.1 ไร่ 160,586.52 88

หมายเหตุ: สัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ในลักษณะกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงาน (Freehold) คิดเป็นร้อยละ 30 และมีการเข้าลงทุนในลักษณะสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคารโรงงาน (Leasehold) คิดเป็นร้อยละ 70 ของมูลค่ารวมของทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุนทั้งหมด (FH:LH = 30:70)