งบการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ


งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

รายการ 2562 ร้อยละ 2561 ร้อยละ
สินทรัพย์
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน: 4,792,951,897 บาท)
4,691,000,000 94.18 4,676,200,000 94.33
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน: จำนวน 200,000,000 บาท)
204,678,446 4.11 201,191,090 4.06
เงินฝากธนาคาร 77,476,316 1.56 68,666,428 1.38
ลูกหนี้
จากการให้เช่า 3,548,004 0.07 590,850 0.01
จากดอกเบี้ย 19,319 0.00 18,269 0.00
ลูกหนี้อื่น 424,453 0.01 49,113 0.00
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 3,079,751 0.06 9,851,603 0.20
สินทรัพย์อื่น 628,785 0.01 872,811 0.02
รวมสินทรัพย์ 4,980,855,074 100.00 4,957,440,164 100.00
หนี้สิน
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 16,437,9797 0.33 19,400,605 0.39
เงินมัดจำค่าเช่า 123,833,923 2.49 136,482,487 2.75
ค่าเช่ารับล่วงหน้า 2,568,167 0.05 1,123,676 0.02
เงินกู้ยืมระยะยาว 1,200,000,000 24.09 1,200,000,000 24.21
รวมหนี้สิน 1,342,840,069 26.96 1,357,006,768 27.37
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนจดทะเบียน
หน่วยทรัสต์ 357,890,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.72 บาท
(31 ธันวาคม 2561 : มูลค่าหน่วยละ 9.83 บาท)
3,478,690,800 69.84 3,518,058,700 70.97
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
หน่วยทรัสต์ 357,890,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.72 บาท
(31 ธันวาคม 2561 : มูลค่าหน่วยละ 9.83 บาท)
3,478,690,800 69.84 3,518,058,700 70.97
กำไรสะสม 159,324,205 3.20 82,374,696 1.66
สินทรัพย์สุทธิ 3,638,015,005 73.04 3,600,433,396 72.63
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ 4,980,855,074 100.00 4,957,440,164 100.00
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 10.1651 10.0601

งบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

รายการ 2562 ร้อยละ 2561 ร้อยละ
รายได้จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่า 381,220,980 96.60 367,982,082 94.87
รายได้จากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 259,138 0.06 17,934,834 4.63
รายได้ดอกเบี้ย 854,509 0.22 623,887 0.16
รายได้อื่น 12,317,190 3.12 1,328,092 0.34
รวมรายได้ 394,651,817 100.00 387,868,895 100.00
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ฯ 13,754,256 3.48 11,665,780 3.01
ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน 14,942,653 3.79 14,988,842 3.86
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,605,038 0.41 1,582,801 0.41
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 14,594,258 3.70 10,453,043 2.69
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,573,986 0.40 2,100,896 0.54
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย 6,771,852 1.72 6,771,852 1.75
ดอกเบี้ยจ่าย 29,998,242 7.60 45,934,038 11.84
ค่าใช้จ่ายอื่น 20,120,935 5.10 13,721,664 3.54
รวมค่าใช้จ่าย 103,361,218 26.19 107,218,916 27.64
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 291,290,599 73.81 280,649,979 72.36
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน - - 787,350 0.20
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 18,287,356 4.63 (39,508,910) (10.19)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 309,577,955 78.44 241,928,419 62.37

งบกระแสเงินสดสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

รายการ 2562 2561 2560
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน 310,623,654 296,581,904 341,362,577
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (301,813,766) (306,716,579) (332,996,882)
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 8,809,888 (10,134,675) 8,365,695
เงินฝากธนาคารต้นปี 68,666,428 78,801,103 70,435,408
เงินฝากธนาคารปลายปี 77,476,316 68,666,428 78,801,103


อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

(หน่วย : บาท)

อัตราส่วนทางการเงิน 2562 2561 2560 2559 ตั้งแต่ 16 มิ.ย.58 ถึง 31 ธ.ค.58
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี/งวด (บาท) 3,638,015,005 3,600,433,396 3,619,761,611 3,616,803,645 3,657,111,862
มูลคค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี/งวด (บาท) 3,623,933,209 3,633,285,796 3,621,768,282 3,666,149,994 3,643,350,852
อัตราส่วนของรายได้จากเงินลงทุนรวมสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 73.81 72.36 73.68 76.25 76.42
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่าง ปี/งวด (ร้อยละ) 2.85 2.95 2.93 2.67 1.36
อัตราส่วนของรายได้จากเงินลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี/งวด (ร้อยละ) 10.89 10.68 11.14 11.24 5.78
อัตราส่วนหนี้สินต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี/งวด (ร้อยละ) 37.05 37.35 37.23 36.98 36.77
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี/งวด (ร้อยละ) * 0.00 0.40 0.17 0.13 131.55

*การซื้อขายเงินลงทุนระหว่างงวดไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร และคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามระยะเวลาที่มีอยู่ในระหว่าง ปี/งวด