คณะกรรมการ AMATAR

คณะกรรมการ AMATAR

1
นายอภินันท์ ณ ระนอง
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อบรมหลักสูตรสถาบันกรรมการไทย
 • Director Accreditation Program: DAP 35/2005
 • Audit Committee Program: ACP 9/2005
 • Monitoring the System of Internal Control & Risk Management: MIR 2/2008
ตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน:
 • ปี 2541 - ปัจจุบัน
  ประธานบริหาร Terrene Intertrade Co., Ltd.
 • ปี 2548 - ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2557 - ปัจจุบัน
  ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2
นายสรวล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Cleveland State University
อบรมหลักสูตรสถาบันกรรมการไทย
 • Director Accreditation Program: DAP 168/2020
ตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน:
 • ปี 2552 - ปัจจุบัน
  กกรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอ เมกเคอ จำกัด
 • ปี 2556 - ปัจจุบัน
  กกรรมการบริหาร บริษัท ซีล เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • ปี 2557 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
3
นางสาวกานติมา เจริญไชยประเสริฐ
กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ, West Coast University
 • Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อบรมหลักสูตรสถาบันกรรมการไทย
 • Director Certification Program 108/2008
 • Company Secretary Program 32/2009
ตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน
 • 2560 - ปัจจุบัน
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • 2553 - ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด